LSU SA – tai savarankiškas, ne politinis, savanoriškas susivienijimas, vienijantis Lietuvos sporto universiteto studentus. Studentų atstovybės veiklos tikslas - atstovauti Lietuvos sporto universiteto studentų bendruomenei, ginti jų teises ir teisėtus lūkesčius bei tenkinti jų socialinius, akademinius, kultūrinius, ekonominius ir kitus interesus, koordinuoti LSU SA narių veiklą.

 

Misija - studentų balsas, kuriantis kokybiškas sąlygas studijuoti.

Vizija – LSU geriausiai studentų vertinamas universitetas Lietuvoje, ugdantis ateities lyderius.

 

LSU SA vertybės:

 • PASITIKĖJIMAS - Skatinti ir kurti pasitikėjimą savimi ir vienas kitu.

 • KOMANDIŠKUMAS - Vienas kito palaikymas, iššūkių įveikimas kartu ir judėjimas link bendro tikslo.

 • SĄŽININGUMAS - Sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo įsipareigojimus studentams, studentų atstovybei ir universitetui.

 • DEMOKRATIŠKUMAS - Vadovavimasis viešumo, skaidrumo, lygiateisiškumo ir kitais demokratijos principais.

 • TOBULĖJIMAS - Nuolatinis savęs ir kitų skatinimas tobulėti, tuo pačiu ugdant lyderio savybes.

 

LSU SA veiklos tikslai:

 • atstovauti LSU studentams ir ginti jų teises ir teisėtus interesus;

 • rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove;

 • telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje; prisidėti prie demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų teisėtus interesus ir garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo. tobulinti LSU studijų kokybę ir procesą;

 • organizuoti turiningą studentų laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą; skatinti akademinės bendruomenės pilietiškumą; puoselėti LSU SA vertybes;

 • skleisti informaciją apie LSU SA veiklą;

 

LSU SA siekdama užsibrėžtų tikslų:

 • atstovauja LSU studentams ir gina juos LSU padaliniuose, valdymo ir savivaldos institucijose, valstybės institucijose ir kitose organizacijose;

 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio studentų organizacijomis;

 • organizuoja LSU studentų ir dėstytojų susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas, apklausas;

 • organizuoja renginius, kurių tikslai yra pertvarkyti ir demokratizuoti švietimo sistemą, ginti studentų ekonomines ir socialines teises bei interesus, telkti studentiją demokratinės, teisinės ir pilietinės visuomenės kūrimui, kitus įvairius renginius;

 • renka ir analizuoja informaciją apie studentų problemas ir jas sprendžia;

 • raštu, žodžiu ir kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą;

 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

 • organizuoja LSU studentams kultūrinius ir sporto renginius;

 • kuria visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba bei informacijos sklaida kitomis teisėtomis priemonėmis;

 • katina įvairias studentų mobilumo, tarptautinių mainų formas, padeda tarptautiniams studentams integruotis į LSU bendruomenę;

APIE MUS