Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė (LSU SA) gyvuoja jau ilgą laiką vis tobulėdama ir dirbdama vardan visų universiteto studentų. Įsiklausome į jų norus bei siekius, kurie keičia ne tik mus, bet ir visą universitetą.

Esame savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis Lietuvos sporto universiteto studentus. Studentų atstovybės veiklos tikslas - atstovauti Lietuvos sporto universiteto studentų bendruomenei, ginti bei tenkinti jų socialinius, kultūrinius, ekonominius ir kitusinteresus, koordinuoti LSU SA narių veiklą.

LSU SA veiklos tikslai:

 • atstovauti LSU ir ginti jų teises ir teisėtus interesus;

 • rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove;

 • telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje;

 • prisidėti prie demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų teisėtus interesus ir garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo.

Pagrindiniai LSU SA uždaviniai:

 • aktyviai dalyvauti įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises bei laisves LSU ir už jos ribų;

 • padėti tobulinti studijų procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, stiprinti mokslo ir praktikos ryšius;

 • palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas.

 

LSU SA, siekdama užsibrėžtų tikslų ir uždavinių:

 • atstovauja LSU ir gina juos LSU padaliniuose, valdymo ir savivaldos institucijose, valstybės institucijose ir kitose organizacijose;

 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio studentų organizacijomis;

 • organizuoja LSU studentų ir dėstytojų susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas, apklausas;

 • organizuoja renginius, kurių tikslai yra pertvarkyti ir demokratizuoti švietimo sistemą, ginti studentų ekonomines ir socialines teises bei interesus, telkti studentiją demokratinės, teisinės ir pilietinės visuomenės kūrimui, kitus įvairius renginius;

 • renka, analizuoja informaciją apie studentų problemas ir jas sprendžia;

 • raštu, žodžiu ir kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja organizacijos tikslus bei uždavinius;

 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

 • organizuoja LSU studentams kultūrinius ir sporto renginius;

 • steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba bei informacijos sklaida kitomis teisėtomis priemonėmis;

 • organizuoja įvairias studentų mobilumo, tarptautinių mainų formas, tarptautinį studentų bendravimą ir su tuo susijusią veiklą;

 • samdo asmenis šių įstatų numatytai veiklai.

 • turi kitas, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme, LSU statute ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose

 • LSU SA turi teisę užsiimti LR įstatymams neprieštaraujančia veikla. Licencijuojamą veiklą vykdyti LSU SA turi teisę tik įstatymų nustatyta tvarka gavus licenciją.

APIE MUS
Įmonės kodas: 135523239
Adresas: Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221
Sąskaita: LT543500010004066271
UAB "Paysera LT"
El. Paštas: biuras@lsusa.lt
LSU SA REKVIZITAI