Įvyko svarbiausias LSU studentams renginys - LSU SA ataskaitos teikimo ir rinkiminė Konferencija

Atnaujinta: 2020-06-18

English below


Konferencijos protokolą, patvirtintas LSU SA ataskaitas ir įstatų projektą rasite čia: https://bit.ly/Konferencija-20-06-13


Pradėjus švelninti Lietuvoje galiojusio karantino sąlygas, Lietuvos Sporto universiteto studentų atstovybė pagaliau galėjo surengti kasmetinę ataskaitos teikimo ir rinkiminę konferenciją. Šių metų konferencija tapo įsimintina ne tik dėl veidus dengusių apsauginių kaukių ir kitų saugumo reikalavimų laikymosi, bet ir dėl naujai priimtų sprendimų.


Antrai kadencijai prezidentu buvo išrinktas Paulius Kučas, kuris per praėjusią kadencija kartu su savo komanda aktyviai kovojo už studentų balsą, rūpinosi akademinių ir socialinių problemų sprendimu. Jo manymu svarbiausi atstovybės darbai buvo nauja LSU stipendijų skyrimo tvarka, LSU Seniūnų nuostatų sukūrimas ir žymiai pagerinta komunikacija su Seniūnais.


Vienas iš svarbiausių Konferencijos metu priimtų sprendimų yra patvirtintas naujas LSU SA įstatų projektas. Įsigaliojus naujiesiems įstatams, aukščiausiu LSU SA valdymo organu tampa Studentų Parlamentas, kuris bus sudarytas iš oficialių atstovybės narių ir studentų atstovų. Studentų atstovais tampa Seniūnai, akademinių ir neakademinių valdymo, patariamųjų organų, komisijų ar komitetų nariai. Studentų Parlamentas rinks LSU SA prezidentą, LSU Senato, LSU SA Valdybos, Revizijos narius, priims kitus svarbiausius sprendimus dėl LSU SA veiklos. Studentų Parlamentas atvers galimybes LSU Studentams įsitraukti į LSU SA valdymą. To pasekoje atstovybė taps atviresnė ir skaidresnė visai LSU Studentų bendruomenei.


Konferencijos metu buvo patvirtintos metinės LSU SA veiklos, finansinė ir revizijos veiklos ataskaitos, o toliau buvo pereita prie naujų valdymo organų narių rinkimų. Viceprezidente P. Kučo siūlymu ir konferencijos nutarimu buvo išrinkta itin patyrusi, buvusi socialinių, akademinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Lukoševičiūtė.


Išrinkti LSU SA Valdybos nariai:

1. Paulius Kučas

2. Ieva Lukoševičiūtė

3. Viktė Ažukaitė

4. Darius Narbutas

5. Vaiva Vaičiulytė

6. Ainė Titenytė

7. Evelina Savickaitė


Išrinkti Revizijos komisijos nariai:

1. Deimantė Ivanauskaitė

2. Rasa Krukaitė

3. Rūta Zigmantavičiūtė


Išrinkti LSU Senato nariai:

1. Emilija Kerulytė

2. Gabrielė Samulevičiūtė

3. Ieva Lukoševičiūtė

4. Vladas Tomkevičius

5. Žygimantas Nedzvedzkas


Tikimės, kad naujoji komanda ir Studentų Parlamentas sukurs dar atviresne ir skaidresnę atstovybę, kurioje sužydėti galės kiekvienas LSU Studentas.


TAU! UŽ TAVE! SU TAVIMI!


ENGLISH


Due to COVID-19 announced quarantine finally coming to the end, Lithuanian sport university students' association was able to organize it’s annual report and election conference. This year’s conference is one to remember not just because of the protective face masks worn by participants but also because of decisions that took place.

Paulius Kučas, who together with his team last cadency actively represented student‘s voice, focused on academic and social problem solving, was elected president for the 2nd time in the row. According to the newly elected president, the most important tasks of last year were the new LSU scholarship document, LSU group leaders regulation creation and improved communication with group leaders.

One of the most important decisions made during the conference was approved statute project, that will create an opportunity for LSU students to be more involved in LSU students' association management. After the new LSU SA statute project will become valid, the highest power of decision making will belong to student parliament, which will be made from official SA members and student representatives. Student parliament will elect LSU SA president, LSU SA board, revision commission, LSU senate members, will make other important decisions regarding LSU SA activities.

Student representatives will be group leaders, members of academic and non-academic administrative, advisory commissions and committees.

All LSU SA annual activity, financial and revision commission reports were approved during conference and followed by the election processes. By suggestion from P. Kučas and with all conference members approving, vice president was elected experienced, former social, academic matter committee coordinator Ieva Lukoševičiūtė.

Elected LSU SA board members:

1. Paulius Kučas

2. Ieva Lukoševičiūtė

3. Viktė Ažukaitė

4. Darius Narbutas

5. Vaiva Vaičiulytė

6. Ainė Titenytė

7. Evelina Savickaitė

Elected revision commission members:

1. Deimantė Ivanauskaitė

2. Rasa Krukaitė

3. Rūta Zigmantavičiūtė

Elected LSU senators:

1. Emilija Kerulytė

2. Gabrielė Samulevičiūtė

3. Ieva Lukoševičiūtė

4. Vladas Tomkevičius

5. Žygimantas Nedzvedzkas

We hope that the new team and students parliament will create even more open and transparent LSU students' association, where any LSU student can find a way to express themselves.


192 peržiūros