top of page

Šaukiamas pirmasis LSU SA Studentų Parlamento posėdis #1

Atnaujinta: 2021-02-05

Pirmasis LSU SA Studentų Parlamento posėdis vyks nuotoliniu būdu 2021 m. vasario 7 d. 12:00.


Posėdis vyks jungiantis su kiekvienam LSU SA nariui priskirtu paštu (kaip prisijungti prie pašto, rasite savo LSU studentiškame pašte) per šią nuorodą https://meet.google.com/svd-ywps-nnb . Su dokumentais galite susipažinti čia: https://drive.google.com/drive/folders/1OJU6-JgIltvcmExP4Qm_C40nlk_TC7Tk?usp=sharing


Preliminari posėdžio darbotvarkė:

 1. Studentų Parlamento posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas (Paulius Kučas);

 2. Studentų Parlamento pirmininko tvirtinimas (Paulius Kučas);

 3. Studentų Parlamento sekretoriaus tvirtinimas (Paulius Kučas);

 4. Studentų Parlamento funkcijų pristatymas (Paulius Kučas);

 5. LSU SA Darbo Reglamento svarstymas ir tvirtinimas (Paulius Kučas);

 6. Delegatų rinkimas į LSS Konferenciją 2021 m. kovo 6 d. (Paulius Kučas);

 7. LSU SA tarpinė metinio veiklos plano ataskaita (Paulius Kučas);

 8. 2020 m. SA biudžeto ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (Paulius Kučas);

 9. 2021 m. SA biudžeto projekto pristatymas (Paulius Kučas);

 10. LSU SA seniūnų nuostatų svarstymas ir tvirtinimas (Gabrielė Samulevičiūtė);

 11. SA siūlymai LSU 2021 metams (Paulius Kučas);

 12. Einamieji klausimai.

Studentų Parlamentas yra aukščiausias LSU SA organas. Studentų Parlamentas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstatais, Darbo Reglamentu.

Studentų Parlamentą sudaro Oficialūs Nariai ir Studentų Atstovai.

Studentų Parlamento funkcijos:

 1. keičia Įstatus;

 2. Tvirtina ir keičia Darbo Reglamentą;

 3. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Prezidentą;

 4. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Senatorių, išskyrus atvejus, kai Senatorius kadencijos metu atsistatydina arba netenka studento statuso, tada jo vietoje Senatorių paskiria Prezidentas. Studentų Parlamentas gali atšaukti Prezidento paskirtą Senatorių ir rinkti naują Senatorių;

 5. 2 (dvejų) metų kadencijai renka Valdybos narius;

 6. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Revizijos narius ir pirmininką;

 7. 5 (penkerių) metų kadencijai renka LSU Tarybos narį;

 8. svarsto ir 1 (vieneriems) metams tvirtina Veiklos Planą;

 9. išklauso ir tvirtina Metinę Ataskaitą;

 10. gali priimti sprendimus dėl LSU SA pozicijų, susijusių su LSU SA tikslais;

 11. svarsto ir teikia siūlymus Valdybai dėl Biudžeto;

 12. gali panaikinti LSU SA tikslų ir interesų neatitinkančius valdymo organų sprendimus;

 13. rekomenduoja Prezidentui įgalioti LSU Studentus atstovauti studentams LSU akademiniuose ir neakademiniuose valdymo/patariamuosiuose organuose, komisijose ar komitetuose ir t.t;

 14. gali laikinai nušalinti ar atstatydinti Prezidentą 2/3 daugumos balsų sprendimu. Laikinai nušalinus ar atstatydinus Prezidentą, jo pareigas eina Viceprezidentas arba kitas Studentų Parlamento paskirtas žmogus iki kito Studento Parlamento, kuris turi įvykti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Prezidento atstatydinimo ar laikino nušalinimo dienos;

 15. svarsto ir tvirtina Garbės Narius;

 16. Valdybos teikimu, svarsto ir tvirtina Strategiją;

 17. sprendžia klausimus dėl LSU SA narystės tarptautinėse ir kitose organizacijose;

 18. inicijuoja LSU SA veiklos auditą;

 19. sprendžia dėl LSU SA pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

 20. priima sprendimą dėl buveinės keitimo;

 21. leidžia LSU SA teisės aktus;

 22. sprendžia kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tai nepriskirtina kitų LSU SA organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra atitinkamo valdymo organo funkcijos.

Comments


bottom of page