• LSU SA

Rugsėjo mėn. darbų ataskaita

English below


Nors šis Rugsėjo mėnesis universitete buvo kitoks, dėl vėliau prasidėjusių studijų, nuotolinių paskaitų ir atsargos priemonių, tokių kaip kaukės, temperatūros matuokliai ar dezinfekcinis skystis, mes į savo veiklą sugrįžome pailsėję ir kupini energijos!


Per Rugsėjo mėnesį mes:


· Inicijavome pokyčius studijų programų komiteto nuostatuose

· Suorganizavome pirmakursių stovyklą

· Pristatėme savo veiklą universiteto studentams

· Pradėjome naujų narių integraciją į LSU SA

· Atnaujinome savo internetinį puslapį lsusa.lt


Inicijavome pokyčius studijų programų komiteto nuostatuose


Siekdami padidinti galimybę studentams patiems prisidėti prie savo studijų programos tobulinimo, inicijavome pokyčius, kurie nuo šiol įgalioja, kad studijų programos komitetą sudarytų 20% studentų atstovų. Taip pat, dabar studentų atstovus į komitetus skirs ir atšauks LSU SA, tam ,kad užtikrinti tinkamo atstovo paskyrimą, bei atsakingą jo pareigų vykdymą.


Suorganizavome pirmakursių stovyklą


Rugsėjo 11-13 dienomis surengėme pirmakursių stovyklą Birštone tema ,,Sporto žaidynės“, kurių metu studentai buvo supažinti su universiteto ir studentų atstovybės veikla, bei dalyvavo įvairiose veiklose, kurios padėjo susipažinti tarpusavyje ir kartu su LSU SA nariais, bei tiesiog smagiai praleisti laiką. Stovyklos nuotraukų galeriją galima rasti mūsų ,,Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/media/set?vanity=LSU.Studentu.Atstovybe&set=a.3426856300725388


Pristatėme savo veiklą universiteto studentams


Visa Rugsėjo mėnesį mes pristatinėjome savo veiklą, atsakomybes, misiją, viziją ir tikslus universiteto nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, tam, kad studentai suprastų, kad gali į mus kreiptis su bet kokiomis problemomis, o norintys patys padėti kitiems gali prisijungti į mūsų gretas


Pradėjome naujų narių integraciją į LSU SA


Rugsėjo 25 diena paleidome internetinę registraciją skirtą norintiems tapti LSU SA nariais. Šiuo metu naujokai toliau tikslingai atlieka paskirtas užduotis, susipažįsta su skirtingų komitetų veiklomis ir stengiasi atrasti sau labiausiai tinkamą veiklą mūsų organizacijoje. Jei ir tu nori daugiau sužinoti ką reiškia būti LSU SA nariu, daugiau informacijos rasi čia: https://www.lsusa.lt/post/k%C4%85-rei%C5%A1kia-b%C5%ABti-lsu-sa-nariu


Atnaujinome savo internetinį puslapį


Nuo šiol mūsų internetiniame puslapyje gali rasti naujų LSU SA koordinatorių, valdybos, revizijos ir senato narių nuotraukas ir kontaktus. Taip pat, internetiniame puslapyje atnaujintos kitos skiltys, tam, kad puslapis būtų naudingas ir aktualus mūsų studentams.


Spalio mėnesis mums yra dar intensyvesnis, todėl sek mūsų veiklą ir sužinok naujausius universiteto gyvenimo pasikeitimus ir kitus įvykius.

ENGLISH

While this month of September at the university was different, with the studies that started later, distance lectures and precautionary measures such as masks, temperature measuring or disinfectant, we returned to our activities rested and full of energy!


During September, we:


• Initiated changes in the regulations of the study program committee

• Organized a freshman camp

• Presented our activities to university students

• Started the integration of new members into LSU SA

• Have updated our website lsusa.lt


We initiated changes in the regulations of the study program committee


In order to increase the opportunity for students to contribute to the improvement of their study program, we have initiated changes that now authorize the study program committee to be composed of 20% of student representatives. Also, student representatives on committees will now be appointed and removed by LSU SA to ensure the appointment of an appropriate representative and the responsible performance of his or her duties.


We organized a freshman camp


On September 11-13, we organized a freshmen's camp in Birštonas called "Sports Games", during which students were introduced to the activities of the university and student representation, and participated in various activities that helped to get to know each other and members of LSU SA and just have fun. The camp photo gallery can be found on our Facebook: https://www.facebook.com/media/set?vanity=LSU.Studentu.Atstovybe&set=a.3426856300725388


We presented our activities to university students


Throughout September, we introduced our activities, responsibilities, mission, vision and goals to the university’s full-time and part-time students, so that students understand that they can contact us with any problems, and those who want to help others can join our ranks.


We started the integration of new members into LSU SA


On September 25, we launched an online registration for those who want to become members of LSU SA. Currently, newcomers continue to perform their assigned tasks purposefully, get acquainted with the activities of different committees and try to find the most suitable activities in our organization. If you also want to know more about what it means to be a member of LSU SA, you can find more information here: https://www.lsusa.lt/post/k%C4%85-rei%C5%A1kia-b%C5%ABti-lsu-sa-nariu


We have updated our website


From now on, you can find photos and contacts of the new LSU SA coordinators, board, revision and senate members on our website. Also, other sections of the website have been updated to make the page useful and relevant to our students.


October is even more intense for us, so follow our activities and learn about the latest changes in university life and other events.Peržiūrų: 21
Įmonės kodas: 135523239
Adresas: Sporto g. 6, Kaunas, LT-44221
Sąskaita: LT543500010004066271
UAB "Paysera LT"
El. Paštas: biuras@lsusa.lt
LSU SA REKVIZITAI