top of page

LSU SA STUDENTŲ PARLAMENTO PIRMASIS POSĖDIS

Atnaujinta: 2021-03-04

ENGLISH BELOW


Vasario 7 d. vyko pirmasis šių metų Lietuvos Sporto Universiteto (LSU) Studentų parlamento posėdis. Jo metu buvo pristatomos Studentų Parlamento funkcijos, svarstytas bei patvirtintas LSU SA Darbo Reglamento projektas, aptarta LSU SA tarpinė metinio veiklos plano ataskaita, pristatyta bei patvirtinta 2020 m. LSU SA biudžeto ataskaita. Taip pat buvo pristatytas 2021 m. LSU SA biudžeto projektas, patvirtinti grupių seniūnų nuostatai, svarstomi bei išrinkti delegatai į LSS Konferenciją, kuri vyks 2021 m. kovo 6d.


Posėdžio pradžioje LSU SA prezidentas Paulius Kučas pristatė Studentų Parlamento funkcijas, Parlamento nariai buvo supažindinti su teisėmis bei pareigomis.


Sekantis punktas darbotvarkėje – LSU SA Darbo Reglamento projektas, kurį pristatė LSU SA prezidentas Paulius Kučas. Dalyviai buvo supažindinti su SA organizacijos vidine veikla, komitetų funkcijomis ir nuostatomis. Buvo diskutuojama apie kandidatų į „Alumni“ statuso įgijimą išimties tvarka, taip pat buvo aptartas kandidatavimo, tampant „Alumni“ pakeitimas, tačiau šis pasiūlymas nebuvo pateiktas balsavimui. Be kita ko, Darbo Reglamento projektas buvo patvirtintas bendru nutarimu.


Posėdžio metu buvo pristatyti ir išrinkti 6 delegatai į LSS Konferenciją, kuri vyks 2021 m. kovo 6d. Jais tapo: Paulius Kučas, Jovita Viatkinaitė, Gabrielė Samulevičiūtė, Miglė Julija Dudėnaitė, Evelina Savickaitė bei Polina Moskaliova.


Posėdžio dalyviams buvo pristatytos LSU SA 2020 m. biudžeto bei tarpinės metinio veiklos plano ataskaitos. Studentų Parlamento nariai bendru nutarimu patvirtino šiuos dokumentus. Nariai taip pat susipažino su 2021 m. biudžeto projektu, kurį pristatė LSU SA prezidentas Paulius Kučas.


LSU SA Studentų reikalų komiteto koordinatorė Gabrielė Samulevičiūtė pristatė atnaujintus LSU SA seniūnų nuostatus, taip pat buvo aptartos grupių seniūnų teisės ir pareigos, rinkimų tvarka bei pareigų nutraukimas. Šis dokumentas buvo patvirtintas taip pat bendru nutarimu.


Posėdžio pabaigoje buvo diskutuojama apie studentų psichologinės sveikatos prevencijos įgyvendinimą, jos inicijavimą, rengiant seminarus ar diskusijas. Taip pat aptarta svarba, bendradarbiaujant su universiteto bendruomene.


Posėdyje dalyvavo 31 studentų atstovas ir 10 svečių. Posėdžio pirmininkas – Paulius Kučas, sekretoriavo – Jovita Viatkinaitė.


ENGLISH


On February 7th the first meeting of this year's Student Parliament of the Lithuanian Sports University (LSU) took place. During it, the functions of the Student Parliament were presented, the draft Rules of Procedure of LSU SA were discussed and approved, the interim report of the annual activity plan of LSU SA was discussed, and the 2020 annual activity plan was presented and approved. LSU SA budget report was also presented in 2021. The draft budget of LSU SA, the regulations of the group elders have been approved, the delegates to the LSS Conference, which will take place in 2021, are being considered and elected on March 6th.


In the beginning of the meeting, Paulius Kučas, President of LSU SA, presented the functions of the Student Parliament, and the members of the Parliament were acquainted with their rights and responsibilities.

The next item on the agenda is the draft Rules of Procedure of LSU SA, presented by Paulius Kučas, President of LSU SA. Participants were introduced to the internal activities of the SA organization, the functions and regulations of the committees. The issue of obtaining the status of Alumni on an exceptional basis was discussed, as was the amendment of the candidacy to become an Alumni, but this proposal was not put to the vote. Among other things, the draft Rules of Procedure were approved by a joint resolution.


During the meeting, 6 delegates were presented and elected to the LSS Conference, which will take place in 2021 March 6th. They were: Paulius Kučas, Jovita Viatkinaitė, Gabrielė Samulevičiūtė, Miglė Julija Dudėnaitė, Evelina Savickaitė and Polina Moskaliova.

The participants of the meeting were introduced to LSU SA 2020 budget and interim reports on the annual activity plan. Members of the Student Parliament approved these documents by joint resolution. Members also got acquainted with the 2021 the draft budget presented by Paulius Kučas, President of LSU SA.


Gabrielė Samulevičiūtė, the Coordinator of the Student Affairs Committee of LSU SA, presented the updated regulations of the elders of LSU SA, as well as the rights and duties of group elders, the election procedure and termination of duties were discussed. This document was also approved by joint resolution.

At the end of the meeting, the implementation of student psychological health prevention, its initiation, seminars or discussions were discussed. The importance of collaborating with the university community was also discussed.


The meeting was attended by 31 student representatives and 10 guests. The chairman of the meeting was Paulius Kučas, the secretary was Jovita Viatkinaitė.

20 peržiūrų

Comments


bottom of page