top of page

Ką reiškia būti LSU SA nariu?

English below


Arčiau nesusidūrus su LSU SA veikla ar nariais, organizacijos struktūra bei veikimo principas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau prižadame, kad taip nėra! LSU SA šeima yra atvira kiekvienam studentui ir nuolatos laukia naujų savo narių. Tam, kad Tau būtų aiškiau, ką reiškia būti LSU SA nariu, trumpai aprašėme kokias privilegijas ir atsakomybes įgyji prisijungęs į mūsų gretas:


LSU SA nario privilegijos:

-Garbė atstovauti kitus studentus tiek universiteto viduje, tiek ir už jo ribų.

-Galimybė dalyvauti ir prisidėti prie visų LSU SA organizuojamų renginių ir veiklų.

-Galimybė aktyviai įsijungti į Lietuvos studentų sąjungos veiklą.

-Galimybė naudotis visomis LSU SA patalpomis ir jų patogumais.

-Pažinčių rato plėtimas.

-Kompetencijų tobulinimas.

-Kartais už naudingus ir pridėtinę vertę mūsų organizacijai kuriančius darbus, gauname nemokamo maisto 😊


LSU SA nario pareigos:

-Laikytis LSU SA įstatų ir kitų vidaus dokumentų.

-Atstovauti studentus ir stengtis padėti jiems, bet kokioje situacijoje.

-Aktyviai dalyvauti LSU SA veikloje.

-Gerbti ir padėti kitiems LSU SA nariams.

-Būti akademiškai sąžiningu studentu, tai reiškia nenusirašinėti ir neskatinti kitų studentų nesąžiningo elgesio paskaitų metu.


Kadangi jau susipažinai su tuo, kas tavęs laukia prisijungus prie mūsų, turbūt iškilo klausimas kaip tai padaryti? Kiekvienas norintis prisijungti turi praeiti integracinę sistemą, kuri padeda susipažinti su organizacijos veikla, komitetais ir realizuoti save pasirinktose srityse.


Prisijungimo į LSU SA žingsniai, kurie laukia tavęs:

1. Užpildyti narių registracijos formą, kurią gali rasti čia: https://rb.gy/x7ua0g

2. Atvykti į LSU SA organizuojamus susitikimus, skirtus būtent TAU ir kitiems naujokams.

3. Atlikti paskirtas integracines užduotis, kurios padės atstovybės nariams geriau tave pažinti ir padėti tau atrasti tinkamiausią vietą mūsų šeimoje.

4. Pasirinkus vieną iš 5 komitetų (studentų reikalų , organizacinių reikalų, žmogiškųjų išteklių, partnerystės ir projektų, ryšių su visuomene komitetai), aktyviai dalyvauti jų veiklose ir rinktis taškus už atliktus darbus.

5. Surinkus 10 veiklos taškų, išlaikyti akademinių žinių testą, kuris užtikrins, kad esi pasiruošęs pagelbėti studentams bet kuriuo klausimu ir gali juos tinkamai atstovauti (nesijaudink, išmokinsim tave visko, ką turi žinoti).


Ir vuolia! Tu jau oficialus LSU SA narys!

Nepraleisk progos išbandyti save naujoje veikloje. Tapk LSU SA šeimos nariu 😊

Registracijos formą gali rasti čia: https://rb.gy/x7ua0gWhat does it mean to be part of LSU SA?


If You haven’t had a chance to experience LSU SA work or organized activities first hand then this organization may seem quite complicated, but we promise You it’s not! LSU SA family is open for everyone and always welcomes new members. To get a better idea of what it’s like to be a member we described the main privileges and responsibilities we have.


LSU SA member privileges:

- The honor to represent other students in and out of university.

- Chance to participate in all LSU SA organized events and activities.

- Chance to be involved in Lithuanian Students Union.

- Access to all LSU SA premises and their amenities.

- New connections.

- Competence development.

- Sometimes if we work hard enough, we get free food 😊


LSU SA member responsibilities:

- To follow LSU SA statute and other documents.

- To represent students and try to help them in any situation.

- To be actively involved in LSU SA.

- To always honor and help other LSU SA members.

- To be academically honorable.


Since now You’re familiar with what to expect once you join, You’re probably wondering how to do it?

Every new member has to pass an integration system that allows You to become familiar with organization’s activity, committees and to find your place in chosen areas.


Steps to become an official member:

1. Fill in the registration form: https://rb.gy/x7ua0g

2. Arrive to LSU SA organized meetings, that are organized just for you and other new comers.

3. Complete assigned integration tasks, which will help other LSU SA member to get to know You better and help you to find a place in our family.

4. Actively participate in student problem committee and choose points for completing assigned tasks.

5. Once You collect 10 points, pass an academic test, which will ensure that You’re ready to help and represent other students (don‘t worry, we‘ll teach You everything You need to know).


And vuolia! You’re an official LSU SA member!

Don’t miss this chance! Become a member of our family 😊

You can find the registration form here: https://rb.gy/x7ua0g

136 peržiūros

Comments


bottom of page