top of page

Šaukiamas LSU SA Studentų Parlamento posėdis

Atnaujinta: 2022-03-27

Kovo 1d. 20:00 val. šaukiamas Studentų Parlamento posėdis. Praėjusio Studentų Parlamento sprendimu, posėdis organizuojamas nuotoliu. Posėdžio darbotvarkė: 1. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas. 2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 3. LSU SA skatinamųjų ir vienkartinių tikslinių stipendijų svarstymas ir tvirtinimas. 4. Delegatų į Lietuvos studentų sąjungos Konferenciją rinkimas. 5. Einamieji klausimai.

Nuoroda į posėdį: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIxYTBjN2YtYzFjMi00MGY4LTg4ODEtNmZmOWQ0MDI2Nzg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b5f83b3-a120-403d-87ea-89e3491d873c%22%2c%22Oid%22%3a%221f6d4c16-2475-46ce-a2a8-c09321470dff%22%7d Taip pat primename, kad norintys tapti LSU SA delegatais LSS Konferencijoje iki vasario 25d. 23:59 privalo siųsti prašymą Revizijai paštu revizija@lsusa.lt juos registruoti, kaip kandidatus į delegatus.

19 peržiūrų

Comments


bottom of page