top of page

Šaukiamas antrasis LSU SA Studentų Parlamento posėdis #2

Antrasis LSU SA Studentų Parlamento posėdis vyks nuotoliniu būdu 2021 m. kovo 8 d. 18:00.


Posėdis vyks jungiantis su kiekvienam LSU SA nariui priskirtu paštu per šią nuorodą https://meet.google.com/nsu-gnjt-bjv. Dokumentai bus įkeliami vėliau.


Preliminari posėdžio darbotvarkė:

 1. Studentų Parlamento posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas (Paulius Kučas);

 2. Studentų Parlamento pirmininko tvirtinimas (Paulius Kučas);

 3. Studentų Parlamento sekretoriaus tvirtinimas (Paulius Kučas);

 4. Dėl LSU SA stipendijos ir LSU vienkartinės stipendijos teikimo LSU stipendijų komisijai (Paulius Kučas);

 5. Einamieji klausimai.

Studentų Parlamentas yra aukščiausias LSU SA organas. Studentų Parlamentas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstatais, Darbo Reglamentu.

Studentų Parlamentą sudaro Oficialūs Nariai ir Studentų Atstovai.

Studentų Parlamento funkcijos:

 1. keičia Įstatus;

 2. Tvirtina ir keičia Darbo Reglamentą;

 3. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Prezidentą;

 4. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Senatorių, išskyrus atvejus, kai Senatorius kadencijos metu atsistatydina arba netenka studento statuso, tada jo vietoje Senatorių paskiria Prezidentas. Studentų Parlamentas gali atšaukti Prezidento paskirtą Senatorių ir rinkti naują Senatorių;

 5. 2 (dvejų) metų kadencijai renka Valdybos narius;

 6. 1 (vienerių) metų kadencijai renka Revizijos narius ir pirmininką;

 7. 5 (penkerių) metų kadencijai renka LSU Tarybos narį;

 8. svarsto ir 1 (vieneriems) metams tvirtina Veiklos Planą;

 9. išklauso ir tvirtina Metinę Ataskaitą;

 10. gali priimti sprendimus dėl LSU SA pozicijų, susijusių su LSU SA tikslais;

 11. svarsto ir teikia siūlymus Valdybai dėl Biudžeto;

 12. gali panaikinti LSU SA tikslų ir interesų neatitinkančius valdymo organų sprendimus;

 13. rekomenduoja Prezidentui įgalioti LSU Studentus atstovauti studentams LSU akademiniuose ir neakademiniuose valdymo/patariamuosiuose organuose, komisijose ar komitetuose ir t.t;

 14. gali laikinai nušalinti ar atstatydinti Prezidentą 2/3 daugumos balsų sprendimu. Laikinai nušalinus ar atstatydinus Prezidentą, jo pareigas eina Viceprezidentas arba kitas Studentų Parlamento paskirtas žmogus iki kito Studento Parlamento, kuris turi įvykti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Prezidento atstatydinimo ar laikino nušalinimo dienos;

 15. svarsto ir tvirtina Garbės Narius;

 16. Valdybos teikimu, svarsto ir tvirtina Strategiją;

 17. sprendžia klausimus dėl LSU SA narystės tarptautinėse ir kitose organizacijose;

 18. inicijuoja LSU SA veiklos auditą;

 19. sprendžia dėl LSU SA pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

 20. priima sprendimą dėl buveinės keitimo;

 21. leidžia LSU SA teisės aktus;

 22. sprendžia kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tai nepriskirtina kitų LSU SA organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra atitinkamo valdymo organo funkcijos.

Comments


bottom of page