Akademiniai reikalai

Akademinė sritis

Kas yra akademinė skola?


1. Iki nurodyto termino teigiamu įvertinimu studento neperlaikytas egzaminas; 2. Iki nurodyto laiko studento neapginti darbai (kursinis, baigiamasis darbas ir t.t.), praktika.
Per kiek laiko galima išsilaikyti akademinę skolą?


Įmoka už akademinę skolą mokama kaip ir įmoka už studijas (rudens semestre iki spalio 1 d., pavasario semestre – kovo 1 d.).
Kas yra rotacija? Kaip ji vyksta?


  1. Studento vietos pagal finansavimą keitimas, kai studijų vertinamojo laikotarpio pabaigoje, išskyrus baigiamąjį kursą, remiantis studijų pasiekimais valstybės nefinansuojamas studentas užima valstybės finansuojamo studento vietą, o pastarąjam pasiūloma studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje. Rotacija vykdoma tik pirmosios pokopos studentams.
  2. VF vietą gali prarasti studentai, kurie nesiekia tipinio studijų pasiekimo lygio. Tipinis pasiekimų lygmuo: ne mažiau nei ¾ modulių įvertinimų yra tipinio ar puikaus lygmens (tipinis 7-8, puikus 9-10). Likę ¼ modulių gali būti ir slenkstinio lygmens.
Studijuoju valstybės nefinansuojamoje (VNF) vietoje, mano studijų programoje yra valstybės finansuojamose (VF) vietose studijuojančių studentų, kurie netenkina tipinio studijų psiekimo lygmens sąvokos. Ar yra galimybė užimtų jų vietas?


Laisvą VF vietą perima Aukščiausią vidurkį turintis VNF studentas. VNF studentas, pretenduojantis į VF vietą negali turėti akademinių skolų.
Kas bus, jei nerasiu vietos praktikai?


Universitetas turi surasti praktikos vietą studentui šiam jos neturint.
Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar yra galimybė peržiūrėti savo darbą?


Studentas turi pilną teisę peržiūrėti savo darbą ir su dėstytoju išsiaiškinti padarytas klaidas.

Lankomumas

Ar lankyti paskaitas yra privaloma?


Pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentų, dalyvavimas paskaitose, pratybose, laboratoriniuose darbuose ir seminaruose yra privalomas.* *Studijų reglamentas nenusako, kas būna, jei studentas nelanko paskaitų.
Kiek modulių galima neatsiskaityti per semestrą?


Studentai per semestrą privalo atsiskaityti visus studijų programoje tą semestrą numatytus studijų modulius.
Ką daryti susirgus?


Studentas, susirgęs semestro ar sesijos metu per 1 darbo dieną privalo informuoti Studijų kokybės priežiūros centro specialistę.
Ką daryti, jeigu dėl traumos/ligos negali dalyvauti sporto užsiėmimuose?


Studentui, negalinčiam dalyvauti su sportu susijusiose pratybose dėl laikinų sveikatos sutrikimų (trumpalaikė liga, nedidelė trauma ar pan.) ir pateikusiam tai įrodančią medicininę pažymą, skiriamos individualios užduotys, tačiau jis (pagal galimybes) privalo stebėti su sportu susijusias pratybas.

Mokesčiai

Koks yra akademinių skolų mokestis?


Tarybos 2015.02.09 posėdžio (protokolas Nr. 1) nutarimu patvirtintas mokestis už akademines skolas, kuris taikomas nuo 2015 m. rugsėjo mėn.

Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 5 kreditų apimties studijų modulį – 50 Eur. Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 10 kreditų apimties studijų modulį – 100 Eur.

Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 15 kreditų apimties studijų modulį – 150 Eur.

Pirmosios ir antrosios pakopos studijose už 20 kreditų apimties studijų modulį – 200 Eur.
Kada reikia mokėti už akademinę skolą?


Įmoka už akademinę skolą mokama kaip ir įmoka už studijas (rudens semestre iki spalio 1 d., pavasario semestre – kovo 1 d.).
Kada reikia mokėti už studijas?


Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studentai studijų mokesčio mokėjimą turi atlikti per pirmąjį kiekvieno semestro mėnesį – atitinkamai iki spalio 1 d. ir kovo 1 d.
Ar įmanoma susimažinti mokesčius už studijas ar bendrabutį?


Įvairių mokesčių mažinimą reglamentuoja Studijų kainų ir įmokų už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo tvarka. Mokesčių mažinimo prašymai priimami atitinkamai rudens semestre - iki rugsėjo 20 d. ir pavasario semestre - iki vasario 20 d.

Akademinės atostogos

Kas yra akademinės atostogos?


Laikinas studijų sustabdymas dėl ligos ar kitos rimtos asmeninės priežasties išliekant studentų sąrašuose.
Ką daryti, jei negali tęsti studijų?


Pažangus studentas, negalintis tęsti studijų dėl svarbios priežasties, turi teisę vieną kartą per studijų laikotarpį, pertraukti studijas ir po to jas atnaujinti (išimtis – nėštumas ir atostogos vaiko priežiūrai, liga).
Kada galima pasiimti akademines atostogas?


Akademinės atostogos suteikiamos dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūrai – ne ilgiau kaip iki 3 metų, dėl sportinės veiklos, socialinių veiksnių – iki 1 metų. Prašymai suteikti akademines atostogas, pateikti galutinių egzaminų laikymo metu, nesvarstomi.
Kokia studijų tęsimo tvarka pasibaigus akademinėms atostogoms?


Akademinėms atostogoms baigiantis, studentas registruojasi semestro studijoms studijų reglamente numatytu laiku. Studentas, neužsiregistravęs į studijas, išbraukiamas iš studentų sąrašų.

Studijų tęsimas, studijų formos keitimas

Ar galima tęsti studijas, kai esi išbrauktas iš studentų sąrašų?


Asmuo, išbrauktas iš studentų sąrašų, gali grįžti į Universitetą tęsti studijų (jeigu yra ne didesnis nei 15 kreditų skirtumas). Tokiu atveju asmuo grįžta į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Kitu atveju kaip laisvasis klausytojas.
Ar galima keisti savo studijų formą?


Studijų programą vykdantis studentas gali keisti savo programos studijų formą į kitą tos pačios pakopos studijų formą, jeigu Universitete vykdomos tos formos programos studijos. Studijų formos pakeitimą studento prašymu tvirtina rektorius. Studijų formą studentui leidžiama keisti tik iki semestro pradžios.
Ar galima tęsti studijas, kai iš studentų sąrašų buvai išbrauktas neapgynęs baigiamojo darbo?


Išbraukti iš Universiteto kaip negynę ar neapgynę baigiamojo darbo (jeigu po išbraukimo praėjo ne daugiau kaip 2 metai, arba tais atvejais, kai studijų programa nesikeitė iš esmės) gali būti priimami į paskutinį kursą.
Kiek ilgai ir kada yra galimas sesijos pratęsimas?


Studentams pratęsti egzaminų laikymo terminą rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas gali ne ilgiau kaip mėnesiui (skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios) šiais atvejais: -Studentams, pasirašiusiems LSU ir sportininko sutartis, didelio meistriškumo sportininkams, kurių sąrašas teikiamas Studentų sporto ir laisvalaikio centro ir svarstomas rektorate per pirmąjį semestro mėnesį. -Studentams ligos atveju, jei jis Sporto medicinos centrui yra pateikęs ligą ar traumą patvirtinančius dokumentus (susirgus semestro ar sesijos metu per 1 darbo dieną studentas privalo informuoti Studijų kokybės priežiūros centro specialistę, o pasveikęs – per 3 darbo dienas studentas privalo pristatyti pažymą iš medicinos įstaigos apie sirgtą ligą, traumą; priešingu atveju, prašymai dėl sesijos pratęsimo nesvarstomi). -Dėl kitų ypač svarbių priežasčių. Tokiu atveju pratęstos sesijos studijų modulius (dalykus) egzaminuoja egzaminų laikymo komisija. -Kai studentui egzaminų sesija buvo pratęsta, tačiau dėl svarbių dokumentais pateisinamų priežasčių ir pratęstos sesijos metu negalėjo laikyti egzamino, tai egzamino laikymas einamaisiais metais nutraukiamas. Šis studentas dėl minėtų svarbių priežasčių turi teisę pasinaudoti akademinėmis atostogomis. -Prašymą dėl atsiskaitymų laikymo terminų pratęsimo bei jį pagrindžiančius dokumentus studentas Studijų kokybės priežiūros centro specialistui turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo svarbių aplinkybių pabaigos dienos (prašymą ir kitus dokumentus galima pateikti LSU informacinėje sistemoje: http://is.lsu.lt/prasymai). -Egzaminų sesija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
Kada studentas gali tęsti studijas aukštesniame kurse?


Studentai aukštesniame kurse gali studijuoti tik visiškai įvykdę visus atitinkamų mokslo metų studijų programos reikalavimus arba studentai, turintys ne daugiau kaip 2 akademines skolas.
Ar galima keisti studijų programą?


Studentas gali būti priimtas studijuoti pasirinktą studijų programą, jeigu po studijų rezultatų įskaitymo, nestudijuotų modulių (dalykų) yra ne daugiau kaip 15 kreditų apimties. Tokius programos skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus.

Įvertinimai ir akademinės skolos

Ką daryti, jei neišlaikai egzamino?


Studentas, neišlaikęs galutinio egzamino turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai.
Ką daryti, jei egzamino įvertinimas atrodo neteisingas arba egzamino metu nebuvo laikomasi nustatytų egzamino rašymo taisyklių?


Studentas, nesutinkantis su egzamino įvertinimu, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo egzamino įvertinimo paskelbimo dienos, o dėl egzamino laikymo procedūrinių pažeidimų – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į egzaminų apeliacinę komisiją.
Kada studentas yra išbraukiamas iš studentų sąrašų?


-Kai studentas turi daugiau kaip dvi akademines skolas; Ar turite akademinę skolą galite sužinoti sekdami savo individualų studijų planą LSU informacinėje sistemoje (adresas: is.lsu.lt). -Kai studentas yra neparengęs arba neapgynęs baigiamojo darbo.
Kiek moduliu galima neatsiskaityti per semestrą?


Studentai per semestrą privalo atsiskaityti visus studijų programoje tą semestrą numatytus studijų modulius.